DANH MỤC CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG NHÀ NƯỚC…

Rate this post

Mục lục ẩn

Shteti organizon një aparat qeveritar që mban të gjitha pushtetet e vendit, vendos politika socio-politike, shpall ligjet dhe rregullon të gjitha veprimtaritë e vendit.

Aparati shtetëror vietnamez përbëhet nga tre lloje agjencish: Legjislativi, Ekzekutivi dhe Gjyqësori.

Asambleja Kombëtare është organi i vetëm që ushtron pushtetin kushtetues dhe legjislativ, vendos për çështje të rëndësishme kombëtare dhe mbikëqyr veprimtaritë e shtetit (sipas nenit 69 të Kushtetutës së 2013).

– Në grupin e agjencive ekzekutive përfshihen organet administrative shtetërore që qëndrojnë si Qeveri. Më pas janë ministritë, agjencitë e nivelit ministror, ​​agjencitë e atashuara pranë Qeverisë dhe Komiteteve Popullore të krahinave, rretheve, komunave, departamenteve, divizioneve, dikastereve…

– Autoritetet gjyqësore përfshijnë agjencitë gjykuese dhe agjencitë e prokurorisë.

Aparati shtetëror i Republikës Socialiste të Vietnamit është i organizuar në modulet e mëposhtme:

Kongresi

Asambleja Kombëtare është organi më i lartë përfaqësues i Popullit, organi më i lartë i pushtetit shtetëror të Republikës Socialiste të Vietnamit.

Asambleja Kombëtare ushtron të drejtat kushtetuese, kompetenca legjislative, vendos për çështje të rëndësishme të vendit dhe mbikëqyr në mënyrë supreme veprimtaritë e shtetit.

Mandati i çdo mandati të Asamblesë Kombëtare është 5 vjet.

(Sipas neneve 69 dhe 71 të Kushtetutës 2013)

President

Presidenti është kreu i shtetit, duke përfaqësuar Republikën Socialiste të Vietnamit në punët e brendshme dhe të jashtme.

Presidenti zgjidhet nga Asambleja Kombëtare nga radhët e deputetëve të Asamblesë Kombëtare.

Presidenti është përgjegjës për punën e tij dhe i raporton Kuvendit Kombëtar.

Mandati i Presidentit pason mandatin e Asamblesë Kombëtare. Kur mbaron mandati i Asamblesë Kombëtare, Presidenti vazhdon të kryejë detyrat e tij derisa Asambleja e re Kombëtare të zgjedhë Presidentin.

Tham Khảo Thêm:  2023 Tên con Trai hay nhất

(Sipas neneve 86 dhe 87 të Kushtetutës 2013)

Qeveria

Qeveria është organi më i lartë administrativ shtetëror i Republikës Socialiste të Vietnamit, që ushtron pushtetin ekzekutiv dhe është organi ekzekutiv i Asamblesë Kombëtare.

Qeveria është përgjegjëse para Asamblesë Kombëtare dhe i raporton për punën e saj Asamblesë Kombëtare, Komitetit të Përhershëm të Asamblesë Kombëtare dhe Presidentit të Shtetit.

Qeveria përbëhet nga Kryeministri, zëvendëskryeministrat, ministrat dhe drejtuesit e agjencive të nivelit ministror. Struktura dhe numri i anëtarëve të Qeverisë vendoset nga Asambleja Kombëtare.

– Kryeministri është kryetar i Qeverisë, përgjegjës para Kuvendit Kombëtar për veprimtaritë e Qeverisë dhe detyrat e caktuara; t’i raportojë Kuvendit Kombëtar, Komisionit të Përhershëm të Asamblesë Kombëtare dhe Presidentit të Shtetit për punën e Qeverisë dhe Kryeministrit.

– Zëvendëskryeministri ndihmon Kryeministrin në kryerjen e detyrave të caktuara nga Kryeministri dhe i përgjigjet Kryeministrit për detyrat e caktuara.Kur kryeministri mungon, një zëvendëskryeministër Qeveria autorizohet nga Kryeministri që të udhëheq punën e Qeverisë në emër të Kryeministrit.

Ministrat dhe drejtuesit e agjencive të nivelit ministror janë personalisht përgjegjës para Kryeministrit, Qeverisë dhe Asamblesë Kombëtare për sektorët dhe fushat që u janë caktuar, dhe së bashku me anëtarët e tjerë të Qeverisë janë përgjegjës kolektivisht për veprimtaritë e qeverisë.

Në parim, Qeveria punon sipas sistemit kolektiv, duke marrë vendime me shumicë.

(Sipas neneve 94, 95 të Kushtetutës 2013)

Autoritetet gjyqësore

Gjykata Popullore është organi gjyqësor i Republikës Socialiste të Vietnamit, që ushtron pushtetin gjyqësor.

Gjykatat Popullore përfshijnë:

– Gjykata e Lartë Popullore.

– Gjykata Popullore Vendore.

– Gjykata ushtarake.

– Gjykatat e përcaktuara me ligj.

Gjykatat Popullore kanë për detyrë të mbrojnë drejtësinë, të drejtat e njeriut, të drejtat e qytetarëve, regjimin socialist, interesat e shtetit dhe të drejtat dhe interesat legjitime të organizatave dhe individëve.

(Në bazë të nenit 102 të Kushtetutës)

Agjencitë e mbikëqyrjes

Sipas nenit 107 të Kushtetutës së vitit 2013, Prokuroria Popullore ushtron të drejtën e ndjekjes penale dhe mbikëqyrjes së veprimtarisë gjyqësore.

Prokuroria Popullore ka për detyrë të mbrojë ligjin, të drejtat e njeriut, të drejtat e qytetarëve, regjimin socialist, interesat e shtetit, të drejtat dhe interesat legjitime të organizatave, individëve, duke kontribuar në sigurimin e respektimit të rreptë dhe uniform të ligjit.

Autoritetet mbikëqyrëse përfshijnë:

– Prokuroria Popullore e Lartë.

– Prokuroria Popullore Vendore.

– Prokuroria Ushtarake.

Pushteti vendor

Pushteti vendor është i organizuar në njësitë administrative të Republikës Socialiste të Vietnamit.

Niveli i qeverisjes vendore përbëhet nga Këshilli Popullor dhe Komiteti Popullor, i cili organizohet në përputhje me karakteristikat e zonave rurale, urbane, ishujsh dhe njësive të veçanta administrativo-ekonomike të përcaktuara me ligj.

Aty:

– Këshilli Popullor është agjencia vendore e pushtetit shtetëror, që përfaqëson vullnetin, aspiratat dhe zotërimin e Popullit, i zgjedhur nga populli vendas, përgjegjës ndaj popullit vendas dhe pushtetit vendor, agjencive eprore shtetërore.

Këshilli Popullor vendos për çështjet vendore të përcaktuara me ligj; mbikëqyr respektimin e Kushtetutës dhe ligjeve vendore dhe zbatimin e vendimeve të Këshillit Popullor.

(Sipas nenit 113 të Kushtetutës)

– Komiteti Popullor në nivel të qeverisjes vendore, i zgjedhur nga Këshilli Popullor i të njëjtit nivel, është organi ekzekutiv i Këshillit Popullor, organi vendor i administratës shtetërore dhe përgjigjet para Këshillit Popullor dhe organit të administratës shtetërore.shteti epror agjencitë administrative.

Komitetet Popullore organizojnë zbatimin e Kushtetutës dhe të ligjeve në lokalitetet e tyre; organizon zbatimin e vendimeve të Këshillit Popullor dhe kryen detyrat e ngarkuara nga organet eprore shtetërore.(Sipas nenit 114 të Kushtetutës)

Lista e ministrive, agjencive të nivelit ministror dhe agjencive të atashuara pranë Qeverisë

Lista me 18 grupe

Departamenti i Mbrojtjes

Tham Khảo Thêm:  Ai là người đầu tiên gửi thiệp Valentine trong lịch sử?

Policia

Zyra e Jashtme

Ministria e Punëve të Brendshme

Gjyqësore

Ministria e Planifikimit dhe Investimeve

Financiare

Ministria e Industrisë dhe Tregtisë

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Transporti

Ministria e Ndërtimit

Ministria e Burimeve Natyrore dhe Mjedisit

Ministria e Informacionit dhe Komunikimit

Ministria e Punës, Invalidëve të Luftës dhe Çështjeve Sociale

Ministria e Kulturës, Sporteve dhe Turizmit

Shkencë dhe Teknologji

Ministria e Arsimit dhe Trajnimit

Ministria e Shendetesise

Lista e 04 agjencive të nivelit ministror

Komiteti Etnik

Banka e Vietnamit

inspektor qeveritar

Zyra e qeverisë

Lista e 8 agjencive qeveritare

Transmetimi i Vietnamit

Bordi Drejtues i Mauzoleumit Ho Chi Minh

Sigurimi Social i Vietnamit

Agjencia e Lajmeve të Vietnamit

Televizioni i Vietnamit

Akademia e Shkencës dhe Teknologjisë e Vietnamit

Akademia e Shkencave Sociale e Vietnamit

Komisioni për menaxhimin e kapitalit shtetëror në ndërmarrje

Sipas LIBRIKES

Departamenti është një agjenci në varësi të Komitetit Popullor të krahinës; kryejnë funksionin e këshillimit dhe ndihmës së Komitetit Popullor krahinor në menaxhimin shtetëror të industrive dhe fushave vendore sipas dispozitave të ligjit dhe sipas caktimit ose autorizimit të Komitetit Popullor krahinor, Kryetari i Komitetit Popullor krahinor.Komiteti Popullor Krahinor.

Organizimi i departamenteve në kuadër të Komitetit Popullor Krahinor

Departamentet janë të organizuara në mënyrë uniforme në lokalitete

1. Departamenti i Punëve të Brendshme

2. Departamenti i Drejtësisë

3. Departamenti i Planifikimit dhe Investimeve

4. Departamenti i Financës

5. Departamenti i Industrisë dhe Tregtisë

6. Departamenti i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

7. Departamenti i Transportit

8. Departamenti i Ndërtimit

9. Departamenti i Burimeve Natyrore dhe Mjedisit

10. Departamenti i Informacionit dhe Komunikimit

11. Departamenti i Punës – Invalidëve dhe Çështjeve Sociale

12. Departamenti i Kulturës, Sporteve dhe Turizmit

13. Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë

14. Departamenti i Arsimit dhe Trajnimit

15. Departamenti i Shëndetësisë

16. Inspektor Krahinor

17. Zyra e Komitetit Popullor

Në disa lokalitete organizohen departamente të veçanta

1. Departamenti i Punëve të Jashtme

2. Komisioni për Çështje Etnike

3. Departamenti i Planifikimit dhe Arkitekturës (i themeluar në Hanoi dhe Ho Chi Minh City)

4. Departamenti i Turizmit (në lokalitete me turizëm të zhvilluar si: Hanoi, Quang Ninh, Ho Chi Minh City, Kien Giang, …)

Departamentet janë të disponueshme vetëm në disa lokalitete

(Departamentet e mëposhtme nuk janë të rregulluara në nivel kombëtar, por janë krijuar në disa lokalitete)

1 Departamenti i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (bashkimi i Departamentit të Shkencës dhe Teknologjisë me Departamentin e Arsimit dhe Trajnimit, në Bac Lieu)

2 Departamenti i Kulturës, Informacionit, Sportit dhe Turizmit (bashkimi i Departamentit të Kulturës, Sportit dhe Turizmit me Departamentin e Informacionit dhe Komunikimit, në Bac Lieu)

3 Komiteti i Inspektimit të Agjencisë – Inspektimi (bashkimi i Inspektoratit Provincial me Komitetin e Inspektimit Provincial, në Ha Giang)

Struktura organizative e Departamentit

1. Zyra (nëse ka)

2. Inspektimi (nëse ka)

3. Departamenti profesional dhe profesional

4. Nën-departamenti (nëse ka)

5. Njësitë publike jo-biznesore (nëse ka)

Sipas wikipedia.org

Rregullore për organizimin e agjencive të specializuara në kuadër të Komiteteve Popullore të rretheve, qyteteve dhe qyteteve krahinore

Më 9 nëntor, Ministria e Punëve të Brendshme nxori dokumentin nr. 03/VBHN-BNV që konsolidonte Dekretin e Qeverisë që rregullonte organizimin e agjencive të specializuara në kuadër të Komiteteve Popullore të rretheve, qyteteve dhe qyteteve krahinore.

Organizimi i një departamenti të menaxhimit shumëdisiplinor dhe me shumë fusha

Në parim, organizata duhet të sigurojë mbulimin e plotë të funksioneve dhe detyrave drejtuese shtetërore të Komiteteve Popullore në nivel rrethi dhe të sigurojë uniformitet dhe transparencë në menaxhimin e sektorëve dhe fushave të punës nga niveli qendror në atë shtetëror. Organizimi i një departamenti të menaxhimit shumëdisiplinor dhe shumëfushës; sigurimi i kompaktësisë, racionalitetit dhe efikasitetit; Nuk është e nevojshme që të ketë një departament në nivel provincial, niveli i rrethit ka një organizatë përkatëse.

Tham Khảo Thêm:  2023 Kỹ thuật nuôi ếch chi tiết từ A

I përshtatshëm për çdo lloj njësie administrative në nivel rrethi dhe kushtet natyrore, popullsinë, situatën e zhvillimit social-ekonomik të çdo lokaliteti dhe kërkesat për reformën administrative shtetërore. Mos mbivendosni funksionet, detyrat dhe kompetencat me organizatat e ministrive dhe departamenteve të vendosura në nivel rrethi.

Mesatarisht, çdo departament ka 02 zëvendësdrejtorë

Për sa i përket numrit të zëvendësdrejtuesve, dekreti parashikon që çdo departament të ketë mesatarisht 02 zëvendësdrejtorë. Në bazë të numrit të divizioneve të specializuara të krijuara dhe numrit të përgjithshëm të nënkryetarëve, Komitetet Popullore të nivelit të rretheve vendosin për numrin e nënkryetarëve të çdo divizioni të specializuar.

Emërimi, mobilizimi, rotacioni, lavdërimi, shpërblimi, disiplina, lirimi nga detyra, dorëheqja, zbatimi i regjimeve dhe politikave ndaj drejtuesve të seksioneve dhe nënkryetarëve vendosen nga Kryetari i Komitetit Popullor në nivel rrethi, sipas përcaktimeve të këtij ligji. dispozitat e ligjit.

Organizimi i një numri agjencish të specializuara që i përshtaten çdo lloji të njësisë administrative në nivel rrethi

Agjencitë e specializuara janë të organizuara në mënyrë uniforme në rrethe, qyteza, qytete provinciale, duke përfshirë:

Dhoma e brendshme;

departamentet gjyqësore;

Zyra e planifikimit financiar;

Zyra e Burimeve dhe Mjedisit;

Departamenti i Punës – Invalidëve dhe Çështjeve Sociale;

Departamenti i Kulturës dhe Informacionit;

Salla e edukimit dhe trajnimit;

Stacioni i shëndetit publik;

Inspektorët e Qarkut;

Zyra e Këshillit Popullor dhe e Komitetit Popullor.

Përveç 10 agjencive të specializuara të organizuara në mënyrë të njëtrajtshme në të gjitha rrethet, qytezat dhe qytetet krahinore, siç parashikohet në nenin 7 të këtij dekreti, do të organizohen një sërë agjencish të specializuara për çdo lloj. Forma e njësive administrative në nivel rrethi është si në vazhdim:

Në rrethet, qytetet dhe qytetet e krahinës: Departamenti i Ekonomisë; Zyra e menaxhimit urban.

Në rrethe: Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural; Departamenti i Ekonomisë dhe Infrastrukturës; Dhoma Etnike.

Për organizimin e agjencive të specializuara në rrethet ishullore.Në bazë të kushteve specifike të çdo rrethi ishullor, Komiteti Popullor i rrethit do t’i kërkojë Këshillit Popullor të të njëjtit nivel të vendosë për numrin dhe emrat e departamenteve të specializuara në varësi të Komitetit. rrethin e ishullit, duke siguruar që numri i agjencive të specializuara të përcaktuara në pikën 2 të nenit 9 të këtij dekreti të mos e kalojë numrin e agjencive të specializuara.

Numri i agjencive të specializuara të Komitetit Popullor të rrethit të ishullit nuk duhet të kalojë 10 dhoma. Veçanërisht për rrethin e ishullit Phu Quoc në provincën Kien Giang, nuk mund të krijohen më shumë se 12 dhoma.

Sipas

Ngoc Son (sintetik)Cảm ơn bạn đã đọc bài viết DANH MỤC CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG NHÀ NƯỚC… . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt nhìn từ góc độ pháp lý …

Trong đường lối lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn coi trọng ngôn ngữ, gắn ngôn ngữ với lợi ích của quốc gia, quyền lợi dân tộc,…

Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện…

Toàn văn Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ…

7 quy tắc trong gia đình cha mẹ nên áp dụng để nuôi dạy con- KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Đặt ra những quy tắc rõ ràng trong gia đình không chỉ cho phép trẻ lớn lên trong một môi trường lành mạnh mà còn giúp trẻ…

Từ 1/7, lương giáo viên tăng hơn 20%, bậc cao nhất 12 triệu đồng – KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Sau khi tăng lương cơ sở, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng 8 có hệ số lương cao nhất là…

Trường phái ngoại giao ‘phù hợp …

Trường phái “ngoại giao tre trúc” của Việt Nam phù hợp với mọi thời đại – đây là ý kiến ​​của phóng viên lão thành Khamvisan Keosouphan…

DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI HÙNG BIỆN CẤP TRƯỜNG

Chờ đợi là một nghệ thuật. Mỗi chương trình sẽ có những đặc điểm và sắc thái riêng. Và đôi khi nó khiến chúng ta bối rối…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *