Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện…

Rate this post

Mục lục ẩn

Toàn văn Thông tư 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp công lập của Đảng , Nhà nước, Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và các hội.

nhà tròn

Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Lương Cơ Sở Đối Với Các Đối Tượng Hưởng Lương Và Phụ Cấp Trong Các Cơ Quan, Tổ Chức, Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Của Đảng, Nhà Nước, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Tổ Chức Chính Trị – Xã Hội Và Hội

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thành phố, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương; trong các đơn vị hành chính – kinh tế riêng.

2. Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (kể cả trường hợp quy định tại điểm 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức). làm). và Luật Viên chức 2019).

3. Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi làm việc trong các hội, tổ chức phi chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam vẫn hưởng lương theo bảng lương công bố kèm theo Nghị định số 10/2016/NĐ-CP. 204/2004. /NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn cách đánh số trang từ trang trong word

4. Những người làm việc trong chỉ tiêu tiền lương do cơ quan có thẩm quyền quy định gần các đoàn thể do Đảng và Nhà nước quy định được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. đối với tổ chức, hoạt động và quản lý hội (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ).

5. Cán bộ, công chức ở đô thị, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp đô thị, thôn, tổ dân phố được quy định tại các văn bản sau:

a) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, thực hiện theo quy định tại Nghị định số Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở thị xã, khu phố và những người hoạt động kiêm nhiệm ở cấp thị xã ( sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ).

b) Từ ngày 01 tháng 8 năm 2023, thực hiện quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định đối với cán bộ, công chức và không chuyên trách cấp xã, trách nhiệm cấp ủy cấp xã, thôn, tổ dân phố.

6. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được hưởng kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Những người làm việc trong các tổ chức mã hóa.

8. Người làm công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định của Chính phủ số. Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 về hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động để áp dụng xếp lương theo Nghị định của Chính phủ số Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

9. Các đối tượng sau đây được áp dụng Thông tư này để tính, xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật:

a) Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong và ngoài nước) thuộc biên chế của các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị, hội quần chúng không; việc kinh doanh. được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;

b) Người đang trong thời gian tập sự, thử việc (kể cả công chức tập sự cấp thành phố trực thuộc trung ương) trong các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, hội được ngân sách nhà nước cấp, nơi hỗ trợ kinh phí hoạt động;

Tham Khảo Thêm:  Không bắt buộc giáo viên có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp...

c) Cán bộ, công chức, viên chức bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ, tạm giam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Đầu tiên. Tổ chức chính trị xã hội quy định trong thông tư này là các tổ chức quy định tại Điều 1 Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. các đoàn thể.

2. Hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động Quy định tại Thông tư này là các hội quy định tại Điều 33 Nghị định số. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 68. /2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối với hội có tính chất đặc thù.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hiệp hội các quy định tại Thông tư này sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Tính lương, phụ cấp và kinh phí hoạt động

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 9 Điều 1 của Thông tư này:

Căn cứ hệ số lương, phụ cấp hiện hành quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số .Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là: 24/2023/NĐ-CP) để tính tiền lương , trợ cấp. và mức chênh lệch tỷ lệ dự trữ bắt buộc (nếu có) như sau:

a) Công thức tính lương:

TOÀN VĂN: Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2023 - Ảnh 1.

b) Công thức tính tiền bồi thường:

– Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

TOÀN VĂN: Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2023 - Ảnh 2.

– Đối với phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ quản lý và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

TOÀN VĂN: Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2023 - Ảnh 3.

– Đối với các khoản phụ cấp quy định ở mức nhất định thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

c) Công thức tính mức hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

TOÀN VĂN: Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2023 - Ảnh 4.

2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định tại điểm 6 Điều 1 của Thông tư này:

Căn cứ vào hệ số hoạt động của phí đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, theo quy định của pháp luật hiện hành, mức hoạt động của phí được tính theo công thức sau:

TOÀN VĂN: Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở từ 1/7/2023 - Ảnh 5.

3. Đối với những người hoạt động kiêm nhiệm ở cấp xã, thôn, tổ dân phố quy định tại điểm 5 Điều 1 của Thông tư này:

a) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, kinh phí bồi thường được khoán từ ngân sách nhà nước cho từng cấp xã, thôn, tổ dân phố theo quy định tại điểm 5 và khoản 6 Điều 2 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. 34/2019/NĐ- Chính phủ. 24/04/2019 CP được tính với mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể chế độ trợ cấp cho các đối tượng này thực hiện theo quy định tại điểm 5 và khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Tham Khảo Thêm:  Bộ sách giáo khoa Lớp 2: Chân trời sáng tạo

b) Từ ngày 01 tháng 8 năm 2023, kinh phí bồi thường được khoán từ ngân sách nhà nước cho từng cấp xã, thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. 33/2023/NĐ-Tháng 6 của Chính phủ. 10/2023 CP được tính với mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức trợ cấp cho các đối tượng này thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 34 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 33/2023/NĐ-CP.

4. Đối với người làm việc trong tổ chức số quy định tại điểm 7 Điều 1 Thông tư này:

a) Người làm việc trong tổ chức số dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an;

b) Người làm công tác kỹ thuật số trong các đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) thì tính mức lương, các khoản phụ cấp lương và mức hưởng hệ số. của khoản chênh lệch dự phòng. (nếu có) theo cách tính quy định tại điểm 1 Điều 3 Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số. Thông tư 04/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước , các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội .

3. Các khoản chiết khấu, phúc lợi tính theo lương cơ sở được tính lại tương ứng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo các đối tượng hưởng lương, phụ cấp và kinh phí hoạt động quy định tại Điều 1 Thông tư này căn cứ vào số lượng đối tượng đến ngày 01 tháng 7 năm 2023 để tính mức lương, phụ cấp, khoản dự phòng. . hệ số chênh lệch (nếu có) và phí hoạt động theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi để thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết./.

Huy Phạm (chia sẻ)/ Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủCảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện… . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt nhìn từ góc độ pháp lý …

Trong đường lối lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn coi trọng ngôn ngữ, gắn ngôn ngữ với lợi ích của quốc gia, quyền lợi dân tộc,…

7 quy tắc trong gia đình cha mẹ nên áp dụng để nuôi dạy con- KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Đặt ra những quy tắc rõ ràng trong gia đình không chỉ cho phép trẻ lớn lên trong một môi trường lành mạnh mà còn giúp trẻ…

Từ 1/7, lương giáo viên tăng hơn 20%, bậc cao nhất 12 triệu đồng – KỸ NĂNG CẦN BIẾT

Sau khi tăng lương cơ sở, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng 8 có hệ số lương cao nhất là…

Trường phái ngoại giao ‘phù hợp …

Trường phái “ngoại giao tre trúc” của Việt Nam phù hợp với mọi thời đại – đây là ý kiến ​​của phóng viên lão thành Khamvisan Keosouphan…

DẪN CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI HÙNG BIỆN CẤP TRƯỜNG

Chờ đợi là một nghệ thuật. Mỗi chương trình sẽ có những đặc điểm và sắc thái riêng. Và đôi khi nó khiến chúng ta bối rối…

Tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp của cụ Phó bảng…

Khi phải làm bài thuyết minh về một di tích lịch sử, một nhân vật lịch sử thì chúng ta nên biên soạn như thế nào? Dưới…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *