Tiền lương công chức, viên chức thay đổi như nào từ tháng 9?…

Rate this post

Tính đến giữa tháng 8, lương công chức thay đổi như thế nào so với tháng 9? Cách tính lương viên chức mới nhất 2022.

1. Mức lương cao nhất và thấp nhất của công chức một số ngành

Lương cán bộ công nghệ thông tin, an toàn thông tin cao nhất gần 12 triệu đồng/tháng

Thông tư 08/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin và an toàn thông tin có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

Trong đó, bậc lương cao nhất của viên chức công nghệ thông tin và an toàn thông tin là gần 12 triệu đồng/tháng. Đặc biệt:

– Đối với hạng I, áp dụng hệ số lương của công chức loại A3, nhóm 1 (A31) có 6 bậc, từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00; (Theo mức lương cơ sở năm 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng, tiền lương của người lao động sẽ dao động từ 9,2 – 11,9 triệu đồng/tháng)

– Loại II từ 6,56 – 10,1 triệu đồng;

– Hạng III, từ 3,47 triệu đồng đến 7,42 triệu đồng;

– Hạng IV từ 2,77 triệu đồng đến 6,05 triệu đồng.

Trường hợp viên chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm cần có chức danh nghề nghiệp hạng IV thì được xếp vào mức 2; Nếu có thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp hạng IV.

Tham Khảo Thêm:  Cách bắt tổng đề hàng ngày chuẩn nhất cực chuẩn

Lương công chức chuyên trách văn hóa cơ sở cao nhất 9,5 triệu đồng/tháng

Có hiệu lực từ ngày 25/8/2022, Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức văn hóa cơ sở, trong đó hướng dẫn xếp lương như sau:

– Đối với chức danh nghề nghiệp phương pháp luận:

+ Đối với chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng II áp dụng mức lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2) từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

(Theo mức lương cơ sở năm 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng thì lương viên chức sẽ từ 5,96 triệu đồng đến 9,5 triệu đồng)

+ Hạng III từ 3,47 triệu đồng đến 7,42 triệu đồng.

+ Còn hạng IV từ 2,77 triệu đồng đến 6,05 triệu đồng.

– Đối với chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa:

+ Hạng II mức lương từ 5,96 triệu đồng đến 9,5 triệu đồng.

+ Hạng III từ 3,47 triệu đồng đến 7,42 triệu đồng;

+ Hạng IV từ 2,77 triệu đồng đến 6,05 triệu đồng.

Có hiệu lực từ ngày 15/08/2022, Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL xác định:

Lương của nhân viên thư viện sẽ dao động từ mức thấp là 2,77 triệu đồng đến mức cao là 11,2 triệu đồng.

2. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ một số ngành

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với chuyên ngành văn hóa cơ bản

Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL.

Chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng II, III và chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa hạng II, III chỉ yêu cầu trình độ tin học cơ bản và khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. vị trí việc làm (thay vì phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 và bậc 2) tương ứng.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ thư viện

Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL (được đọc là Thông tư 02 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với người làm công tác thư viện hạng II, III, IV.

Tuy nhiên, nhân viên thư viện hạng II, III, IV sẽ phải đáp ứng các điều kiện về ngoại ngữ, tin học như sau:

Cán bộ thư viện hạng II, III có trình độ tin học cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu công việc.

– Đối với cán bộ thư viện hạng IV chỉ yêu cầu có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, cán bộ thư viện loại I mới được bổ sung không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học mà chỉ yêu cầu: Có trình độ tin học cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ theo quy định của pháp luật. Yêu cầu vị trí công việc.

Tham Khảo Thêm:  61+ Hình Ảnh Cô Gái Buồn Đẹp, Ảnh Gái Xinh Ngồi Buồn Một Mình

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với cán bộ công nghệ thông tin, an toàn thông tin

Theo đó, yêu cầu các chức danh An toàn thông tin hạng I, II, III và chức danh chuyên viên công nghệ thông tin hạng I, II, III sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Trong khi hiện nay quy định tương ứng là phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4, bậc 3 và bậc 2.

3. Điểm mới trong trình độ ngoại ngữ của cán bộ hành chính

Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức và xếp lương các ngạch công chức hành chính sự nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022).

Theo đó, có sự thay đổi về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các ngạch chuyên viên, chuyên viên đầu ngành, chuyên viên cao cấp ngành hành chính như sau:

– Đối với ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và ngạch chuyên viên chỉ yêu cầu kỹ năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. (Hiện yêu cầu sử dụng ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 và bậc 3 tương ứng).

4. Quản lý tiền lương của Quỹ đổi mới sáng tạo, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Lương thỏa thuận với Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Đây là nội dung của Thông tư 13/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 hướng dẫn quản lý công việc, tiền lương, khen thưởng đối với quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. có hiệu lực từ ngày 15/8/2022).

Cụ thể, Thông tư 13/2022/TT-BLĐTBXH xác định điều chỉnh lương, chuyển xếp lương đối với người chuyên trách quản lý quỹ như sau:

Quỹ thực hiện điều chỉnh lương, chuyển xếp lương đối với người quản lý chuyên trách theo quy định tại Mục 2 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH.

Chẳng hạn, theo Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH, người đứng đầu công ty chuyên trách có quyền thay đổi xếp lương theo chức danh đảm nhiệm và hạng công ty theo hệ số lương chuyên trách. bàn. giám đốc công ty tại Phụ lục II. Phụ lục I Nghị định 52/2016/NĐ-CP.

Đối với Chủ tịch quỹ sẽ được điều chỉnh lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Quỹ sẽ căn cứ vào tiêu chí xếp loại công bố tại Phụ lục đính kèm Thông tư 13/2022/TT-BLĐTBXH để chấm điểm làm cơ sở xác định mức lương, chế độ và mức lương cơ sở đối với Chấp hành viên chuyên trách.

Tham Khảo Thêm:  Hướng dẫn tự lắp đặt mái xếp bạt kéo di động đơn giản nhất

Tiền lương của cán bộ, viên chức Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Thông tư 12/2022/TT-BLĐTBXH quy định về quản lý lao động, tiền lương, khen thưởng và tiền thưởng Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022)

Do đó, tiền lương, tiền thưởng của cán bộ, viên chức của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia được xác định như sau:

– Quỹ tiền lương (lập kế hoạch và thực hiện), các khoản tạm ứng và phân phối tiền lương, thưởng cho cán bộ, công chức phải đảm bảo theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 13 Mục 3 và Mục 3, Mục 4 Thông tư 26 /2016/TT-BLĐTBXH.

– Trường hợp xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch là mức tiền lương bình quân tính quỹ tiền lương (kế hoạch và thực hiện) theo quy định tại Điều 9 và Điều 14 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH:

Lợi nhuận mục tiêu = Tổng thu nhập quỹ – tổng chi phí quỹ

Trong đó, mục tiêu lợi nhuận bao gồm:

– kế hoạch lợi nhuận;

– Lợi nhuận thực hiện trong năm

– Lợi nhuận thực hiện của năm trước.

5. Cách tính lương công chức mới nhất 2022

Theo tinh thần Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị, tiền lương của cán bộ công chức sẽ được cải cách theo hướng bỏ cách tính lương hiện nay theo mức lương cơ sở và hệ số.

Thay vào đó, lương của công chức sẽ được tính theo một số tiền nhất định, dựa trên vị trí việc làm của từng cơ sở. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc cải cách tiền lương nhiều lần bị trì hoãn.

Lương = Hệ số x Lương cơ bản.

Ở đó:

– Hệ số lương: Vẫn được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, căn cứ vào ngạch công chức và loại công chức hiện hành, hệ số lương sẽ dao động từ 1,35 đến 4,98.

– Mức lương cơ sở năm 2022: Quốc hội và các cơ quan chưa ban hành văn bản mới, đề xuất mới về mức lương cơ sở năm 2022.

Mức lương cơ sở của cán bộ công chức vẫn được áp dụng ở mức 1,49 triệu đồng/tháng tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP từ ngày 1/7/2019 đến nay.

Theo PHUNUTODAYCảm ơn bạn đã đọc bài viết Tiền lương công chức, viên chức thay đổi như nào từ tháng 9?… . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Mức lương tối thiểu vùng từ 01 tháng 7 năm 2023 của 63 tỉnh…

Theo quy định hiện hành, mức lương mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Tại mỗi…

Thủ tục tách thửa đất năm 2023

Tôi muốn tách thửa đất của mình thành nhiều thửa đất thì hồ sơ và thủ tục như thế nào? Thủ tục tách thửa đất năm 2023…

Lý do vì sao người Việt xưa đặt tên con trai thường có chữ đệm …

Từ xa xưa, người Việt thường đặt tên con có chữ giữa là Văn cho con trai và chữ Thị cho con gái. Đó là vì những…

Hai bộ đã thống nhất đề xuất tăng phụ cấp ưu…

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa cho biết, Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ đã thống nhất và trình Chính phủ về việc tăng phụ cấp…

Định mức giờ chuẩn giảng dạy với giảng viên đào tạo, bồi dưỡng…

Thông tư 03/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định thời giờ làm việc, định mức giờ dạy và định mức giờ giảng đối với giảng viên trong…

Vô Vàng hay Vô Vàn mới chính xác? 

Có rất nhiều từ và cụm từ mà nhiều người thắc mắc, tìm kiếm câu trả lời trên Internet hoặc tra từ điển để xem từ nào…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *